Canlı Sohbet
İcra ve İflas Hukuku
 • Cari hesap, alacak-borç ilişkileri ile ilgili danışmanlık verilmesi ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirketlerin ticari alacaklarının, kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacakların takip ve tahsili,
 • Banka ve finans kuruluşları kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibi,
 • İflas ve iflas erteleme davalarının takibi,
 • Borçlu gerçek ya da tüzel kişilerin aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve çıkarlarının korunması işlemlerinin yürütülmesi,
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İcra takip işlemlerinden kaynaklanan icra ceza davaları işlemlerinin yürütülmesi,
 • İcra İflas Kanununa aykırı işlemler nedeniyle hak ve menfaatleri korunması gereken müvekkil taraf adına icra hukuk davalarının ve takip işlemlerinin yürütülmesi,
 • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davalarının takibi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının takibi,
 • Tasarrufun iptali davalarının takibi